POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu jest Pemmax Przemysław Marczyński z siedzibą w: ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie
 2. Konkurs prowadzony będzie na zasadach opisanych w newsletterze i na stronie mojmac.pl oraz według poniższego regulaminu.
 3. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być tylko osoba, która jest zarejestrowana w newsletterze – https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
 2. Nagrodę można zdobyć poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe podane w wiadomości e-mail przesłanej na adres osób zapisanych w newsletterze i odesłanie jej na adres konkurs@mojmac.pl
 3. Nagroda zostanie wylosowana spośród osób, które przesłały do nas prawidłowe odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na pytania przychodzące na adres konkurs@mojmac.plmuszą pochodzić z adresu jaki znajduje się w newsletterze. W przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
 5. Nagroda może być dostarczona tylko do osób mieszkających na terenie Polski.
 6. Po otrzymaniu od organizatora informacji o wygranej laureat ma dwa tygodnie na potwierdzenie uczestnictwa i wygrania w konkursie. Po tym terminie nagroda przepada.
 7. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

NAGRODY 

 1. Jedna osoba może zdobyć nagrodę tylko raz w ramach całego Konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany/a o tym fakcie droga mailową.
 4. W przypadku nie odebrania nagród w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, nagroda przepada.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności strony mojmac.pl https://mojmac.pl/polityka-prywatnosci/zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane użytkowników Konkursu gromadzone przez aplikację powierzane są wyłącznie Organizatorowi Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.